- หน้าหลัก
หน้าหลัก
- เกี่ยวกับสถานี
ประวัติสถานี
คำสั่งสถานี
พื้นที่รับผิดชอบ
สถานะกำลังผล
ผู้บังคับบัญชา
สายการบังคับบัญชา
กต.ตร
วิสัยทัศน์
- ฝ่ายงานต่างๆ
งานป้องกันปราบปราม
งานสืบสวน
งานสอบสวน
งานจราจร
งานอำนวยการ
- ผลงาน
ผลงานการจับกุม
- โครงการ
โครงการที่น่าสนใจ
- ชุมชนต่างๆ
ชุมชนต่างๆ
- ติดต่อสถานี
แผนที่สถานี
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3
สน.มีนบุรี
สน.หนองจอก
สน.ร่มเกล้า
สน.จรเข้น้อย
สน.ลาดกระบัง
สน.นิมิตรใหม่
สน.ฉลองกรุง
สน.สุวินทวงศ์
สน.ลำผักชี
สน.ประชาสำราญ
สน.ลำหิน
 ค้นหาข้อมูลสำคัญ
เบอร์โทรศัพท์
ตรวจสลากฯ
โทรศัพท์ฉุกเฉิน  
รหัสไปรษณีย์
ราคาทองคำ  
 หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด  
คม-ชัด-ลึก
ฐานเศรษฐกิจ
ผู้จัดการ ออนไลน์
มติชนรายวัน
ประชาชาติธุรกิจ
สยามกีฬา
สยามธุรกิจ
แนวหน้า
ไทยโพสต์

website-hit-counters.com  งานอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลจรเข้น้อย

 

                 งานฝ่ายอำนวยการของ สถานีตำรวจนครบาลจรเข้น้อย  เป็นงานสนับสนุนและการบริการด้านต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ และงานบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของสถานีตำรวจดำเนินไปอย่างเป็นมีคุณภาพ สะดวกและรวดเร็ว และการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการให้ได้รับการบริการที่ดี ในภาพรวมของการดำเนินการของฝ่ายอำนวยการ มีดังนี้ 

 

1.งานด้านการเงิน  

ทำหน้าที่เกี่ยวกับด้านการเงินต่าง ๆ เช่น
                1.1
งานเบิกจ่ายเงินประจำเดือนให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดทั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และหักบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแต่ละบุคคล
                1.2
เบิกเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยอันตราย ทุกฝ่ายเป็นประจำทุกเดือน และเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร
                1.3
เบิกเงินตกเบิกต่าง ๆ เช่น ตกเบิกเงินเดือน , ตกเบิกเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน , ตกเบิกเลื่อนยศ เป็นต้น
                1.4
บันทึกบัญชีรายรับ รายจ่าย และลงทะเบียนคุมเงิน
                1.5
จัดส่งเงินนอกงบประมาณ , เงินรายได้แผ่นดิน
                1.6
รับรองสิทธิ์สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ตลอดจนพ่อแม่ของข้าราชการตำรวจ เมื่อป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐ เจ้าหน้าที่การเงินจะดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองสิทธิ์และส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยทางโรงพยาบาลจะดำเนินการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลโดยตรงกับ กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด ต่อไป
                1.7
การเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตร โดยให้ข้าราชการตำรวจที่มีบุตรกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่นำใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนที่ทางโรงเรียนออกให้ มาให้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อดำเนินการรวบรวมให้หน่วยเหนือดำเนินการเบิกเงินกับทางกรมบัญชีกลาง หรือคลังจังหวัดต่อไป 

2.งานด้านกำลังพล  

ทำหน้าที่ดำเนินการด้านกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด ในด้านต่าง ๆ เช่น
                2.1
การขอพระราชทานยศให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และการขอยศให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ตามวาระการครองยศแต่ละระดับชั้น
                2.2
การขอเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนประจำปีให้แก้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ปีละจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่หนึ่งในวันที่ 1 เมษายน และครั้งที่สองในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี
                2.3
งานโต้ตอบหนังสือระหว่างหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                2.4
จัดกองทุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัด โดยจัดให้ข้าราชการตำรวจทำเรื่องขอกู้ได้เดือนละจำนวน 1 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 4,000 บาท.- และให้ผ่อนชำระไม่เกิน 10 งวด เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของข้าราชการตำรวจ
                2.5
จัดกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว หากบุคคลในครอบครัวรวมทั้ง พ่อ แม่ ของข้าราชการตำรวจเสียชีวิต จะดำเนินการหักเงินเพื่อช่วยเหลือ โดยหักจากเงินเดือนข้าราชการตำรวจในสังกัด ที่ได้ยินยอมหักเงินไว้แล้ว มอบให้แก่ครอบครัวเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น
                2.6
การดำเนินการดูแลจัดสรรจัดบ้านพักของทางราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจ โดยจัดข้าราชการตำรวจเข้าพักอาศัยตามลำดับก่อนหลัง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
                2.7
การลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน,สืบสวนข้าราชการตำรวจที่ถูกกลาวหาว่ากระทำผิดวินัย หรืออาญา หากมีความเห็นว่ากระทำผิดจริงและมีคำสั่งให้ลงโทษทางวินัย จะดำเนินการลงทัณฑ์ เช่น ภาคทัณฑ์ , กักยาม , กักขัง , ให้ออก , ปลดออก , หรือไล่ออกแล้วแต่กรณี  

3.งานด้านพัสดุ และงบประมาณ  

ดำเนินการเกี่ยวการพัสดุ สิ่งของหลวง และงบประมาณ เช่น
                3.1
ดูแลเกี่ยวกับอาคารสถานที่ เช่นการจัดจ้างเหมาซ่อมอาคารที่ทำการและอาคารที่พักอาศัย ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
                3.2
การจัดทำคำของบประมาณประจำปี เช่น งบเงินเดือน,งบค่าใช้สอย
                3.3
การดูแลและซ่อมแซมสิ่งของหลวงที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน เช่น รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของทางราชการให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้
                3.4
แจกจ่ายสิ่งของที่ได้รับมาให้ข้าราชการตำรวจแต่ละฝ่าย ตามความจำเป็นของการใช้งาน เช่น แจกผ้าปิดจมูกสำหรับป้องกันมลพิษให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานด้านการจราจร เสื้อสะท้อนแสงและเสื้อกันฝนสำหรับสายตรวจและจราจร เป็นต้น  

4.งานขอประกันตัวผู้ต้องหา 

 เมื่อบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ในชั้นสถานีตำรวจบุคคลดังกล่าวมีสิทธิที่จะขอยื่นประกันตัวต่อพนักงานสอบสวน ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ ในการประกันตัวแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
                4.1
ใช้เงินสดประกันตัว
                4.2
ใช้หลักทรัพย์ประกันตัว
                4.3
ใช้ตำแหน่งหน้าที่ประกันตัว 

5.การขออนุญาตต่าง ๆ เช่น
                5.1
สอบสวนการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน
                5.2
ขออนุญาตตั้งสถานบริการ
                5.3
ขออนุญาตเล่นการพนันไพ่ผ่องไท
                5.4
การขอโอนมรดกอาวุธปืน 

งานทะเบียนคนต่างด้าว
หน้าที่ความรับผิดชอบงานทะเบียนคนต่างด้าว สน.จรเข้น้อย

                6.1 การออกใบสำคัญประจำตัว
                6.2
การออกใบแทนใบสำคัญกรณีชำรุด สูญหาย
                6.3
การต่ออายุใบสำคัญประจำตัว
                6.4
การแจ้งย้ายภูมิลำเนาคนต่างด้าว
                6.5
การตายของคนต่างด้าว
                6.6
การแก้ไขเพิ่มเติมรายการต่าง ๆ ของคนต่างด้าว
                6.7
การตรวจสอบหลักฐานปลายขั้ว และการขอคัดต้นขั้วเอกสารต้นเรื่อง
                6.8
การเปลี่ยนรูปถ่ายคนต่างด้าวใหม่
                6.9
การเปลี่ยนใบสำคัญประจำตัวจากเล่มเก่าที่ชำรุด,สูญหายเป็นเล่มใหม่
                6.10
การรายงานสถิติคนต่างด้าว

                                                             

..............................................................................................................................................................................

ภาพผลการปฏิบัติงาน

มีการเคารพธงชาติและอบรมปล่อยแถวข้าราชการตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ทุกเช้า

 

  

 

สถานีตำรวจนครบาลจรเข้น้อย เลขที่ 140 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร 0-2326-9056 แฟกซ์ 0-2326-8120

ผู้ดูแลระบบ จ.ส.ต.หญิง บุญญาภา  มีโชค  ([email protected]) , ส.ต.อ.ธัศศวุฒิ ไกรสมุทร ([email protected])