ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566

พ.ต.อ.พรรณลบ สำราญสม
ผกก.สน.จรเข้น้อย
090-1983656
E-mail : aszx.9mm@gmail.com
พ.ต.ท.มานิตย์ คำฟู
รอง ผกก.ป.
081-6993477
พ.ต.ท.กตัญญู ศรีคง
รอง ผกก.สอบสวน
095-5417981
พ.ต.ท.กิตต์พิสิฐ ระย้าย้อย
รอง ผกก.สส.
088-9635456
พ.ต.ท.อาวุธ แก้วมณี
รอง ผกก.สอบสวน
064-4207106
พ.ต.ท.ธิติพงศ์ วงษ์หนูพะเนาว์
สว.สอบสวน
098-2269257
พ.ต.ท.วัชรชัย คู่สันเทียะ
สว.สอบสวน
0087-1018055
พ.ต.ท.กษิเดช ตู้ชัยอมร
สว.สอบสวน
087-3395416
พ.ต.ต.ณัฐวุฒิ เรืองบุญ
 สว.จร.
096-1391963
พ.ต.ต.มงคล ดวงสว่าง
สวป.
085-3288553
พ.ต.ต.ประสิทธิ์ นาคแก้ว
 สวป.
082-7295995
พ.ต.ต.หญิง บุญญาภา มีโชค
 สว.ธร.
086-4236445
พ.ต.ต.เอกปทีป แสงศรี
 สว.สส.
085-5544792
.ต.ต.คมกฤช มัญจาวงษ์
 สว.สอบสวน
099-2946921